Secţii de Ştiinţe


În cadrul Academiei de Ştiinţe, în corespundere cu domeniile ştiinţifice, se constituie următoarele secţii:

 

 

Membrii secțiilor Academiei de Științe sînt:

 a)  membrii titulari ai Academiei de Științe;

 b)  membrii corespondenți ai Academiei de Științe;

 c)  cîte 15 cercetători științifici din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși prin   concurs, pentru o perioadă de 4 ani, pe baza unui regulament aprobat de Guvern.

Persoanele menționate la alin. (2) sînt membri ai unei singure secții de științe.

Secţiile de ştiinţe au următoarele atribuţii:

a) propun prioritățile în domeniile cercetării și inovării conform domeniului de competență;

b) promovează dezvoltarea științei la nivel național în domeniul de competență;

c) promovează ştiinţa şi cultura, valorile şi principiile deontologice ale cercetării și inovării;

d) organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat;

e) contribuie la elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;

f) alte atribuții în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.

Conducătorul și adjunctul conducătorului fiecărei secţii de ştiinţe sînt aleşi, pentru o perioadă de 4 ani, cu votul a 3/4 din membrii secției.